10
مه

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پریفاب سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ در محل کنفرانس دفتر مرکزی سیمان تهران برگزار گردید.

بازدیدها: 28